Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

DOTÁCIA FONDU NA PODPORU UMENIA

                 Základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu je budovanie kvalitného knižnično-informačného aparátu. Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva.

Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie, vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako aj informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie Fondu na podporu umenie na projekt: Knižnica pokladnica plná kníh bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v našej knižnici v doplňovaní knižničných fondov. Pri nákupe kníh sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich používateľov ako deti, mládež, študentov a dospelých. Knižný fond sme nakúpili nielen do stacionárnej knižnice, ale aj do bibliobusu, ktorý už dvadsiaty piaty rok zabezpečuje prísun nových informácií pre obyvateľov nášho regiónu a je aj jediný  svojho druhu na Slovensku. Zvýšenú pozornosť sme venovali nákupu literatúry pre deti a mládež,  pretože v tomto procese chceme byť nápomocní detskému čitateľovi, chceme v  deťoch vzbudzovať vzťah k literatúre, vštepovať lásku ku knihe a obdiv k jej tvorcom a hlavne rozširovať ich kultúrno-estetický obzor, podporovať ich kreativitu, vzdelávanie a výchovu. Preto sme pre nich zabezpečili rôzne rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj príbehy fantastické, povesti, báje, knihy náučné a veľa, veľa  iných zaujímavých publikácií. Pre dospelých, ale aj študentov  stredných a vysokých škôl  budú  slúžiť knihy z oblasti psychológie,  ekonomiky,  pedagogiky,  dejín,  umenia,  sociológie, manažmentu, ale  aj  rôzne  encyklopédie, slovníky,  lexikóny,  knihy populárno-náučné  i  všeobecného  zamerania. Nezabudli  sme ani   na  našich   čitateľov,  ktorí  obľubujú   knihy  ľahšieho  oddychového  žánru, ide najmä o knihy historické, detektívne, ale aj ľúbostné. Keďže  v  našom regióne  je vykazovaná  aj značná  nezamestnanosť chceme  aj nezamestnaným tohto regiónu byť nápomocní pri ich ďalšom vzdelávaní, získavaní informácií a využívaní voľného času. Do fondu knižnice bolo prostredníctvom dotácie z FPU v hodnote 6 000.- € zakúpených a spracovaných 671 zv. kníh, t.j. 455 titulov. Rozdelenie podľa tematických skupín: krásna literatúra pre dospelých 254 kn.j., krásna literatúra pre deti 242 kn.j., odborná literatúra pre deti 45 kn.j., odborná literatúra pre dospelých 130 kn.j. (S-55, V-15, H-6, T-11, I-43), ktoré   sme   nakúpili u distribútorov a v internetových kníhkupectvách na Slovensku. Sú to:  Ikar Bratislava, I.M.I. Imrich Hajík Košice, Ing. I. Lazík Bratislava, Martinus Martin a Marenčin Bratislava. Keďže sme okresom národnostne zmiešaným, tak do nášho fondu pribudla aj literatúru v jazyku národnostných menšín a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom. Nakúpili sme aj publikácie, ktoré vyšli s finančnou podporou FPU (viac ako 10%). Zakúpené knižné dokumenty sme propagovali v miestnej regionálnej tlači a to v týždenníku Podduklianske novinky v stálej rubrike Podduklianska knižnica – Kniha, ktorá zaujme, v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica, v rubrike Police plné kníh, v bibliobuse formou informačných letákov, pri realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí, na výstavkách kníh v knižnici a bibliobuse, kde si môžu naši používatelia vybrať zo širokej ponuky týchto nových kníh, na facebooku a na webovej stránke knižnice www.podduklianskakniznica.sk

Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktorý nám poskytol dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu.

N. M.