Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 2334

ÚSEK UMENOVEDNEJ LITERATÚRY A INTERNETU

- Zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičné služby KF, vrátane zvukových kníh.

- INTERNET

- Vedie evidenciu slabozrakých a nevidiacich čitateľov

- Podieľa sa na informatickej výchove detí

- Spracúva informačné letáky

- Pripravuje kultúrne podujatia pre zrakovo postihnutých občanov, obyvateľov Domova dôchodcov a širokú verejnosť.

Úsek hudobný a umenovednej literatúry je špecializovaným pracoviskom, ktorého činnosť sa zameriava na sprístupňovanie dokumentov o hudbe a umení. Dokumenty sú používateľom k dispozícii vo voľnom výbere uložené podľa Medzinárodného desatinného triedenia /podľa jednotlivých vedných odborov/.

Úsek poskytuje tieto služby:

- absenčné výpožičky – požičiava dokumenty mimo knižnice, domov. /časopisy, videokazety, knihy z oblasti hudby, fotografie, záhradnej architektúry, staviteľského umenia, sochárstva, umeleckých remesiel, maliarstva, grafiky, divadla, filmu a notový materiál, ktorý slúži predovšetkým pre potreby učiteľov a žiakov základných umeleckých škôl/

- prezenčné výpožičky-vybrané dokumenty sú k dispozícii používateľom len v priestoroch oddelenia /patrí sem aj príručný fond: knihy, časopisy, gramoplatne, audiokazety, CD, DVD, CD-ROM

- kultúrno – vzdelávacie podujatia – na základe požiadaviek jednotlivých škôl a organizácií

/Hodiny hudobnej výchovy a slovenského jazyka, Informačné výchovy, Nedeľná chvíľka poézie, Fašiangy, Veľká noc, Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším, Medzinárodný deň hudby, Vianoce/

- umožňuje využívanie informačných zdrojov v rámci Internetu. Sprístupnených je 5 počítačov pre verejnosť s možnosťou tlače.

Na hudobnom úseku bola dňa 19.12.2000 slávnostne otvorená POBOČKA PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCHv spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čitateľom ponúkame tieto služby:

- zvukové knihy sa požičiavajú absenčne na audiokazetách, MP3

- dokumenty v Braillovom písme

- súbory titulov sa pravidelne vymieňajú

- registrácia čitateľov a požičiavanie zvukových kníh je zdarma

Kategória: