Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 3118

ODDELENIE BIBLIOGRAFIE A REGIONÁLNEJ LITERATÚRY

 

Oddelenie vzniklo v r. 1974. Je regionálnym informačným a dokumentačným centrom regionálnej bibliografie a regionálnej literatúry pre región Svidník. Dokumentuje činnosť regiónu vo všetkých oblastiach jeho historického, spoločenského, politického a hospodárskeho života.

Získava, zhromažďuje, spracováva, sprístupňuje a archivuje regionálne dokumenty rôznej typológie (knihy, monografie, jubilejné publikácie, zborníky, bulletiny, historické dokumenty, regionálne periodiká, školské časopisy, miestne regionálne tlače ako aj drobné regionaliká vydávané na území regiónu Svidník – regionálne pohľadnice a fotografie, mapy, pozvánky, katalógy výstav, plagáty, programy podujatí a ďalšie) s cieľom poskytovať a sprístupňovať ich  používateľom knižnice.

Buduje a elektronicky spracováva článkovú regionálnu databázu okresu Svidník a okresu Stropkov v knižničnom systéme Virtua (články z regionálnych periodík, školských časopisov a analytický rozpis článkov z regionálnych zborníkov a kníh ako aj články s regionálnym aspektom z celoslovenských periodík dochádzajúcich do knižnice), a tým sa podieľa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc – slovenská národná bibliografia - Slovenská národná knižnica Martin - portál Slovenská knižnica – články.

Poskytuje regionálne informácie aj so širším chronologickým záberom, bibliografické, faktografické a referenčné digitálne informácie na rôzne témy, ako aj konzultačné služby zamerané na citovanie literatúry v ročníkových, bakalárskych a diplomových prácach pre študentov vysokých škôl.

Organizuje a uskutočňuje kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia s regionálnou tematikou, informatickú výchovu pre základné a stredné školy, regionálne súťaže, exkurzie a inštaluje výstavy regionálneho charakteru. Pri ich organizovaní spolupracuje so školami, spoločenskými organizáciami, s mestom Svidník a s rôznymi zaujímavými osobnosťami v regióne Svidník.

V spolupráci s oddelením doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov oddelenie bibliografie a reg. literatúry organizuje a realizuje hodiny bibliografie pre študentov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku formou elektronickej prezentácie (prezentáciu pripravila pracovníčka odd. doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov, text, praktické ukážky a teoreticko-praktický výklad pripravila pracovníčka oddelenia bibl. a reg. literatúry), ktoré sú zamerané na techniky citovania literatúry v odborných stredoškolských prácach v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, na popis rôznych typov dokumentov s praktickými ukážkami a na teoreticko-praktický výklad.

Monitoruje regionálne a celoslovenské periodiká o činnosti knižnice. Činnosť oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry propaguje v regionálnej a celoslovenskej tlači.

Spracováva a vydáva regionálne, personálne a tematické bibliografie ako aj bibliografické letáky.

Spracováva články do časopisu Poddukliansky knihovník v stálych rubrikách Regionálne osobnosti a Oddelenie ako ho (ne)poznáte. Spracováva výročné hodnotiace správy o činnosti oddelenia a ročné plány práce oddelenia.

Zúčastňuje sa na výpožičných službách knižnice (soboty, podľa rozpisu).

Fond oddelenia tvorí:

regionálna literatúra: knihy, zborníky, jubilejné monografie obcí, škôl a spoločenských organizácií a ďalšie; regionálne okresné periodiká; školské časopisy; miestne regionaliká a drobné regionálne tlače rôznej typológie; čiastočne bakalárske a diplomové práce regionálneho charakteru; čiastočne špeciálne reg. dokumenty (CD ROM, DVD); regionálne bibliografie súbežné a retrospektívne; bibliografické ročenky Svidnícky okres v tlači 1976-1992.

 

Uchováva a archivuje periodiká:

formou kompletnej väzby regionálne periodiká: Dukla (od r. 1978); Podduklianske novinky (od r. 2000); Stropkovské Spektrum - predtým Spektrum) (od r. 1991); Poddukelské noviny (r. 1970-1975); Spravodajca mesta Giraltovce (od r. 1976), Dukla (mesačník) (od r. 2015); Stropkovské noviny (r.1960); Nová dedina (r. 1959); Roľník spod Dukly (xerokópia, r. 1957,1958); Echo živnostníkov a podnikateľov regiónu pod Duklou (r. 1993,1994); Prjaševščina (r. 1948, 1949); Ondavský Expres (r. 2003-2004); Naše novinky-Svidník (r. 2014-2016); Naše novinky-Stropkov (r. 2014-2016); Informátor mesta Svidník (1985-1989); celoslovenské periodiká: Mot’or (od r. 2007); Nove žyttja (od r.1988); Narodny novynky (od r. 1990). Bez viazanej podoby uchováva firemné a obecné periodiká ako aj Družno vpered (od r. 1976); Nove žyttja (od r. 1977-1987).

Regionálna literatúra sa požičiava iba k prezenčnému štúdiu v čitárni knižnice, niektoré tituly regionálnych knižničných dokumentov, ktoré sa v oddelení nachádzajú vo viacerých exemplároch, môže si používateľ vypožičať aj absenčne (domov) na časovo obmedzenú dobu - 1 mesiac. 

Kategória: