Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

Budovanie kvalitného knižničného fondu je základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu.

Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Svidník bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v doplňovaní knižničných fondov. Pri nákupe kníh sme brali do úvahy niektoré vekové kategórie našich používateľov a to mládež, študentov a dospelých.

Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 14 titulov kníh t.j. 21 exemplárov v hodnote 200.- €.

Príbehy zo súčasnosti, zábavné príbehy, detektívky, romány pre ženy ale aj rôzne knihy populárno-náučné a encyklopédie, to všetko bude slúžiť mládeži a dospelým používateľov Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Tento knižný fond poslúži nielen pri ich vzdelávaní a rozširovaní vedomosti ale aj pri využití ich voľného času.

O zakúpených knihách z dotácie rozpočtu mesta Svidník budeme čitateľskú verejnosť informovať a zároveň tieto publikácie propagovať v miestnej regionálnej tlači a to v týždenníku Podduklianske novinky v rubrike Kniha, ktorá zaujme, na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej knižnice a bibliobusu ale aj prostredníctvom plagátov, kde si budú môcť používatelia knižnice vybrať z tejto ponuky nových kníh. Na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskakniznica.sk, sú uverejnené tituly týchto zakúpených kníh.