Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 2434

ÚSEK BIBLIOBUSU

Podduklianska knižnica poskytuje knižnično-informačné služby prostredníctvom bibliobusu v 57 obciach svidníckeho regiónu. Stanovený harmonogram trás určuje 2-týždňový interval návštevnosti obce. Služby sa poskytujú na základe písomných dohôd s obecnými úradmi.

Bibliobus poskytuje:

- Výpožičné služby:

- absenčné (mimo bibliobusu)

- prezenčné (v bibliobuse)

- medziknižničné výpožičné služby

- rezervovanie a prolongovanie knižničných dokumentov

- Bibliografické a konzultačné služby

- Informačné služby

- Donášku kníh domov pre nepohyblivých používateľov

- Donášku zvukových dokumentov pre zrakovo postihnutých

- Rešeršné služby (prostredníctvom PK)

- Reprografické služby (z vlastných dokumentov)

Organizuje:

Kultúrno-spoločenské podujatia

- informačné výchovy pre deti MŠ a ZŠ spojené so slávnostným zápisom do bibliobusu

- štvrťročné vedomostné súťaže a príležitostné hádanky

- vzdelávacie okienka

- exkurzie

 

HARMONOGRAM TRÁS:

Okres Svidník obce v okrese Svidník navštevuje bibliobus v nepárny týždeň

Okres Stropkov – obce v okrese Stropkov navštevuje bibliobus v párny týždeň

Kategória: