Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 3029

Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov

Súčasťou Podduklianskej knižnice je aj oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov, ktorého hlavnou úlohou je akvizícia knižničných jednotiek, ich evidencia a spracovanie, ktoré vedú k budovaniu vyprofilovaného knižničného a informačného fondu. Jeho východiskom je správna akvizičná politika, ktorej koncepcia vychádza z obsahovej profilácie, z funkcie knižnice, z jej postavenia v systéme knižníc na Slovensku, zo spoločenských potrieb a z informačných požiadaviek používateľov.

Oddelenie zabezpečuje tieto základné činnosti:

* akvizícia

* katalogizácia

* revízia a ochrana knižničných fondov

     Hlavné úlohy oddelenia:

 • budovať knižničný fond univerzálneho charakteru;
 • knižničný fond regionálnej literatúry budovať v relatívnej úplnosti;
 • zabezpečovať budovanie knižničných fondov (knihy, periodiká, hudobniny, mapy, audiovizuálne dokumenty a pod.);
 • dbať o to, aby knižničný fond bol aktuálny, priebežne doplňovaný, s možnosťou pohotového sprístupnenia žiadaných poznatkov a informácií;
 • prírastkovanie a klasifikácia knižničných dokumentov;
 • odborné spracovanie získaných knižničných jednotiek podľa príslušných noriem a pravidiel popisu knižničných dokumentov;
 • technické spracovanie knižničných jednotiek: signovanie, pečiatkovanie...;
 • knižničné fondy získavať, evidovať, katalogizačne spracovávať prostredníctvom výpočtovej techniky s využitím knižnično-informačného systému VIRTUA;
 • pravidelne vyraďovať poškodený, opotrebovaný a zastaraný knižničný fond  prostredníctvom výpočtovej techniky;
 • vykonávať revíziu knižničného fondu podľa rozsahu knižničného fondu;
 • pri doplňovaní knižničných fondov úzko spolupracovať s ostatnými oddeleniami a úsekmi knižnice;
 • poskytovať metodickú pomoc pri doplňovaní a revízii knižničných fondov knižniciam v regióne.

Okrem základných činnosti sú v oddelení vyhotovované propagačné a publikačné materiály; sú propagované knižničné novinky v regionálnej tlači; vyhotovované rôzne propagačné materiály: plagáty, pozvánky, diplomy, skladačky, oznamy a iné podľa požiadaviek zamestnancov jednotlivých odd.; prehodnocuje a vypracováva objednávku tlače; vypracováva projekty, ako aj ich vyúčtovanie, ktoré sú propagované na webovej stránke knižnice a v rôznych masovokomunikačných prostriedkoch; spracovávajú sa údaje pre Súborný katalóg periodík SR;  vypracovávajú sa rešerše; spolupracuje sa pri nákupe kníh pre obecné knižnice v regióne a pri zostavovaní knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník (príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu); aktualizuje sa zoznam skladových periodík; vymazávajú sa neaktívni čitatelia z databázy Virtua; spolupracuje na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb; podujatia konané v knižnici sú fotograficky dokumentované a upravené fotografie z týchto podujatí sú vystavované na webe knižnice; spracováva tematické bibliografie na CD nosičoch; k niektorým podujatiam organizovaných v knižnici vyhotovuje elektronické prezentácie; vyhotovuje podklady do Plánu práce a do Komplexného rozboru činnosti knižnice za oddelenie; pracovníčky odd. sa v sobotu podieľajú na výpožičkách podľa rozpisu služieb.

Od roku 2004 je Podduklianska knižnica súčasťou projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) a používa knižničný softvér Virtua, ktorý Slovenská národná knižnica obstarala pre knižnice na Slovensku v súlade s uznesením vlády SR č. 801/2002. Konkrétne toto oddelenie je súčasťou tohto projektu od r. 2007.

 

Kategória: