Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 1594

ODDELENIE EKONOMICKÉ

-predkladá návrhy plánov a rozpočtov finančných nákladov knižnice;

-prostredníctvom peňažných ústavov v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečuje financovanie nákladov na prevádzku a činnosť knižnice;

-sleduje, kontroluje a vyhodnocuje čerpanie plánovaného rozpočtu, na základe výsledkov hospodárenia navrhuje zmeny a opatrenia na dodržanie rozpočtu, zabezpečuje finančné vysporiadanie so štátnym rozpočtom, spracováva štatistické výkazy;

-vedie účtovníctvo, mzdovú a personálnu agendu a pokladničnú agendu;

-zabezpečuje materiálno-technické zásobovanie knižnice, vedie operatívno-technickú evidenciu majetku a hospodárskych prostriedkov, zabezpečuje inventarizáciu, ochranu a nakladanie s majetkom v správe knižnice;

-zabezpečuje autoprevádzku, upratovanie, vykurovanie a údržbu v knižnici;

-zabezpečuje sekretárske práce pre riaditeľa knižnice, administratívu, distribúciu došlej pošty a obstaráva styk s poštou.

Kategória: