Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Návštevy: 2386

ÚSEK METODIKY

Podduklianska knižnica je regionálnou knižnicou s metodickou pôsobnosťou pre 75 knižníc v okresoch Svidník a Stropkov a zároveň plní funkciu univerzálnej verejnej knižnice pre mesto Svidník.

Metodická koordinačná a prieskumová činnosť je zameraná na:

- Metodickú, konzultačnú a poradenskú pomoc obecným knižniciam svidníckeho regiónu.

- Koordináciu odbornej činnosti Podduklianskej knižnice, Mestskej knižnice v Giraltovciach, Mestskej knižnice v Stropkove a obecných knižníc v regióne.

- Zabezpečovanie knižnično-informačných služieb obciam v okrese Svidník a Stropkov prostredníctvom bibliobusu ako doplnkovej, náhradnej a stálejslužby.

- Vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov v regióne.

- Doplňovanie knižničných fondov obecných knižníc.

- Spracovanie ročnej štatistiky za knižnice.

- Vyhodnocovanie činnosti obecných knižníc.

- Zaškoľovanie nových knihovníkov vo vedení knižnej agendy.

- Spracovanie metodických materiálov.

- Kooperácia s obecnými úradmi v oblasti knižnično-informačnej činnosti.

- Koordináciu aplikovania automatizovaných knižnično-informačných systémov a výpočtovej techniky.

Obecná knižnica

Je verejná inštitúcia zriadená a podporovaná obcou. Umožňuje prístup k informáciám a informačným zdrojom najširším spoločenským vrstvám bez ohľadu na rasu, národnosť, vek, pohlavie, vierovyznanie, jazyk, znevýhodnenie (zdravotné, sociálne) či dosiahnutý stupeň vzdelania.

Na všetky typy knižníc sa vzťahuje Zákon o knižniciach č. 126 z 06. mája 2015.

Neprehliadnite internetové metodické centrum pre obecné knižnice www.obecnakniznica.sk

Kategória: