Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

VYHODNOTENIE GRANTU Z FONDU NA PODPORU UMENIA

V dôsledku zmien v posledných rokoch viac ako inokedy ľudia potrebujú rôzne informácie pre svoje vzdelávanie, ale aj relax, nezamestnaní potrebujú informácie o nových pracovných príležitostiach, ale aj miesto pre trávenie voľného času, dôchodcovia potrebujú miesto, kde by si prečítali noviny, znevýhodnení občania potrebujú inštitúciu, ktorá s nimi bude jednať dôstojne a prispôsobí sa ich obmedzeniam, mládež a deti potrebujú rôzne informácie a stimulujúce miesto pre stretnutia, ako aj obohacujúce programy, ktoré rozvíjajú zručnosti a vedomosti získané v škole.

 

Pre zabezpečenie týchto potrieb okrem iných inštitúcií je mimoriadne vhodná verejná knižnica. Aby uspokojila informačnú potrebu občana, musí v prvom rade zhromažďovať a budovať fond knižničných dokumentov, a to hlavne knihy a periodiká. A keďže v práci knižnice k základným úlohám patrí doplňovanie knižničného fondu, jeho uchovávanie a sprístupňovanie, vedenie knižnice tejto úlohe venuje náležitú pozornosť.

Podduklianska knižnica vo Svidníku, aby ešte viac skvalitnila a vylepšila situáciu v doplňovaní knižničného fondu, hľadá okrem finančných  prostriedkov  na  bežný transfer knižnice aj iné zdroje ich získavania. Takýmto zdrojom je aj grantový systém Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky, do ktorého sa zapojila Podduklianska knižnica aj tohto roku. Takto sme od FPU získali finančné prostriedky na nákup knižničného fondu v hodnote 7 500.- € za ktoré sme kúpili 855 zv. kníh nielen do stacionárnej knižnice, ale aj do bibliobusu, ktorý zabezpečuje pravidelný prísun nových informácií najmä pre malé obce nášho regiónu. Pri nákupe knižničného fondu sme brali do  úvahy všetky vekové kategórie našich používateľov, ako deti, mládež, študentov a dospelých.

Zvýšenú pozornosť sme venovali nákupu literatúry pre deti a mládež,  pretože v tomto procese chceme byť nápomocní detskému čitateľovi, chceme v  deťoch vzbudzovať vzťah k literatúre, vštepovať lásku ku knihe a obdiv k jej tvorcom a hlavne rozširovať ich kultúrno-estetický obzor, podporovať ich kreativitu, vzdelávanie a výchovu. Preto sme pre nich zabezpečili rôzne rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj príbehy fantastické, povesti, báje, knihy náučné a veľa, veľa  iných zaujímavých publikácií. Pre dospelých, ale aj študentov  stredných a vysokých škôl  budú  slúžiť knihy z oblasti psychológie,  ekonomiky,  pedagogiky,  dejín,  umenia,  sociológie, manažmentu, ale  aj  rôzne  encyklopédie, slovníky,  lexikóny,  knihy populárno-náučné  i  všeobecného  zamerania. Nezabudli  sme ani   na  našich   čitateľov,  ktorí  obľubujú   knihy  ľahšieho  oddychového  žánru, ide najmä o knihy historické, detektívne, ale aj ľúbostné. Keďže  v  našom regióne  je dlhodobo vykazovaná  značná  nezamestnanosť chceme  aj nezamestnaným tohto regiónu byť nápomocní pri ich ďalšom vzdelávaní, získavaní informácií a využívaní voľného času. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 855 zv. kníh t.j. 575 titulov. Rozdelenie podľa tematických skupín: krásna literatúra pre dospelých 351 kn.j., krásna literatúra pre deti 222 kn.j., odborná literatúra pre deti 79 kn.j., odborná literatúra pre dospelých 203 kn.j. (S-94, V-19, H-8, T-37, I-45),   ktoré   sme   nakúpili u distribútorov a v internetových kníhkupectvách na Slovensku. Sú to:  Ikar Bratislava, Slovart  STORE Bratislava, I.M.I. Imrich Hajík Košice, Ing. I. Lazík Bratislava, Martinus Martin a Marenčin Bratislava. Zakúpené knihy z projektu sme propagovali v regionálnom týždenníku Podduklianske novinky v rubrike Kniha, ktorá zaujme, v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica, v rubrike Police plné kníh, v bibliobuse formou informačných letákov, pri realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí, na výstavkách kníh v knižnici a bibliobuse, kde si môžu naši používatelia vybrať zo širokej ponuky týchto nových kníh, na facebooku a na webovej stránke knižnice www.podduklianskakniznica.sk.

Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktoré nám poskytlo dotáciu v grantovom systéme na nákup knižničného fondu.

Niekoľko postrehov z nákupu: Za najlacnejšiu knihu sme zaplatili 2,30 € a najdrahšiu 40.- €. Najmenšia kniha, ktorú sme získali, má rozmer 17 cm a najobjemnejšia je kniha Kapitál v 21. storočí  od Thomasa  Piketty, ktorá má 749 strán.

N.M.