Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

KNIHY SÚ OTVORENÉ DVERE DO ČAROVNÉHO SVETA

DOTÁCIA Z FONDU NA PODPORU UMENIA

Zámerom a cieľom nákupu knižničného fondu z poskytnutej dotácie z Fondu na podporu umenia na projekt pod názvom Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta, bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v doplňovaní knižničných fondov v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Pri nákupe kníh sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich používateľov a to: deti, mládež, študentov a dospelých.

Fotogaléria - tu

Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie je umiestnený v oddelení služieb v stacionárnej knižnici a v bibliobuse, ktorý už dvadsiaty šiesty rok zabezpečuje prísun nových informácií pre obyvateľov nášho regiónu a je aj jediný  svojho druhu na Slovensku. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 1 459 zv. kníh, t.j. 957 titulov. Rozdelenie podľa tematických skupín: krásna literatúra pre dospelých 561 kn.j., krásna literatúra pre deti 426 kn.j., odborná literatúra pre deti 118 kn.j., odborná literatúra pre dospelých 354 kn.j. (S-141, V-54, H-14, T-39, I-106). Knižný fond, v ktorom sú rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj zábavné príbehy pre chlapcov a dievčatá, sme nakúpili hlavne pre deti a mládež a budú im slúžiť pri ich ďalšom vzdelávaní a trávení voľného času. Pre dospelých a študentov na stredných a vysokých školách sme knižničný fond obohatili o literatúru z oblasti psychológie, pedagogiky, sociológie, ekonomiky, manažmentu, rôzne encyklopédie, slovníky, knihy populárno-náučné, pôvodnú slovenskú tvorbu, slovenskú prekladovú literatúru, ako aj knihy všeobecného zamerania. Nakúpili sme aj publikácie, ktoré vyšli s finančnou podporou FPU (15%). Celý tento fond poslúži všetkým našim používateľom pri ich ďalšom vzdelávaní, pri rozširovaní si vedomosti, ako aj pri využití voľného času.

Tento projekt sme realizovali v mesiacoch november 2018 – máj 2019 a to nákupom knižného fondu v distribučných firmách a internetových kníhkupectvách na Slovensku a to: Ikar Bratislava, I.M.I. Imrich Hajík Košice, Ing. I. Lazík Bratislava, Martinus Martin, Slovart Bratislava, Albatros Media Slovakia Bratislava, Tlačiareň svidnícka Svidník, Prešovská univerzita v Prešove a Artforum Prešov. Zakúpené knihy sme spracovali prostredníctvom knižnično-informačného systému Virtua. Po odbornom spracovaní týchto kníh podľa príslušných noriem a pravidiel popisu knižničných dokumentov, boli tieto knihy opatrené pečiatkou s textom „zakúpenie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ a boli odovzdané pracovníkom jednotlivých oddelení, ktorí zakúpené knihy umožnili požičiavať našim používateľom.

Zakúpené knihy z projektu sme propagovali v regionálnom týždenníku Podduklianske novinky v rubrike Kniha, ktorá záujme, v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica a to v rubrike Police plné kníh (časopis je vystavený na webovej stránke knižnice), v bibliobuse formou informačných letákov, pri realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí, na výstavkách kníh v knižnici, v bibliobuse, na webovej stránke knižnice www.podduklianskakniznica.sk a na facebooku.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu v hodnote 14 200.- € na nákup nových kníh, ktoré obohatili náš knižničný fond o publikácie so širokospektrálnou tematikou.

N.M.