Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK

Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie, rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

Napísal: Admin
Kategória:

VYHODNOTENIE GRANTU Z FONDU NA PODPORU UMENIA

V dôsledku zmien v posledných rokoch viac ako inokedy ľudia potrebujú rôzne informácie pre svoje vzdelávanie, ale aj relax, nezamestnaní potrebujú informácie o nových pracovných príležitostiach, ale aj miesto pre trávenie voľného času, dôchodcovia potrebujú miesto, kde by si prečítali noviny, znevýhodnení občania potrebujú inštitúciu, ktorá s nimi bude jednať dôstojne a prispôsobí sa ich obmedzeniam, mládež a deti potrebujú rôzne informácie a stimulujúce miesto pre stretnutia, ako aj obohacujúce programy, ktoré rozvíjajú zručnosti a vedomosti získané v škole.

 

Napísal: Admin
Kategória:

 

DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK NA ROK 2016

 Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Svidník bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v doplňovaní knižničných fondov pre našich najmenších používateľov, deti a mládež do 15 rokov.