Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

 LITERATÚRA POZNANIA A POZNANIE LITERATÚRY 

Zámerom a cieľom projektu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pod názvom Literatúra poznania a poznanie literatúry, na ktorý sme dostali v roku 2021 finančné prostriedky v hodnote 9 000.- € od Fondu na podporu umenia, bolo zabezpečiť dostatok kvalitnej a aktuálnej literatúry pre návštevníkov našej knižnice a podporiť tak stratégiu celoživotného vzdelávania.

 Už celkom malé deti spolu s rodičmi navštevujú našu knižnicu a požičiavajú si knihy určené ich vekovej kategórii. Hlavne u nich, ako u našich budúcich čitateľov, sa snažíme zachytiť záujem o knihy primerané ich veku, ako sú: leporelá, knihy tlačené veľkými písmenami alebo obrázkové knihy, ktoré ich záujmu aj vďaka ich výtvarnej stránke. Ďalšou kategóriou našich čitateľov sú žiaci základných škôl, pre ktorých sme zabezpečili okrem kníh na tzv. mimočítankové čítanie aj knihy dobrodružné, fantastické, detektívne a humorné, ale aj  knihy náučného charakteru z rôznych vedných odborov. Pre dospelých používateľov a študentov stredných a vysokých škôl sme zakúpili knižný fond z oblasti sociológie, psychológie, pedagogiky, ekonomiky, medicíny, manažmentu, rôzne encyklopédie, slovníky, knihy populárno-náučné, a na spestrenie a využitie voľného času aj romány historické, dobrodružné, fantazijné, ľúbostné a iné. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 579 titulov kníh, t.j. 779 exemplárov. Tento knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie na rok 2021 je umiestnený na oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Rozdelenie podľa tematických skupín: krásna literatúra pre dospelých 357 kn.j., krásna literatúra pre deti 198 kn.j., odborná literatúra pre deti 47 kn.j., odborná literatúra pre dospelých 177 kn.j. (S-54, V-42, H-3, T-9, I-69).O zakúpených knihách z dotácie čitateľskú verejnosť informujeme a zároveň tieto publikácie propagujeme na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej knižnice a v bibliobuse, kde si používatelia knižnice môžu vybrať z tejto ponuky nových kníh, ale aj prostredníctvom plagátov a informácií v okresných novinách a v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica, na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskakniznica.sk a na facebooku. 

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať FONDU NA PODPORU UMENIA, ktorý prispel k obohateniu a k zatraktívneniu nášho knižničného fondu.      N.M.