Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

DOTÁCIE

 NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI

 V procese rozvoja znalostnej a informačnej spoločnosti majú svoje nezastupiteľné miesto knižnice. Ich fondy majú aj v dnešnom období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov svoje opodstatnenie a význam. Sú súčasťou ľudského života už od dávnych čias, sú zdrojom poznatkov, informácií a vzdelávania.

 

 Aj v roku 2020 sme pokračovali v nastúpenom trende a s projektom Nové knihy v knižnici sme sa uchádzali o finančnú podporu Fondu na podporu umenia, s cieľom získať finančné prostriedky na nákup knižného fondu a tak zvýšiť celkovú ponuku knižničných titulov pre návštevníkov Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Vďaka získanej dotácie 12 000.- € sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o desiatky nových titulov kníh. Vyberali sme naozaj pre každého, pre deti i dospelých, naprieč všetkými žánrami. Medzi novo zakúpenými titulmi sa nachádzajú historické romány, detektívky, fantasy knihy, ženské romány zo súčasnosti, ale aj romány biografické. Na deti okrem pekných, bohato ilustrovaných kníh čakajú aj náučné knihy, encyklopédie, knihy z rôznych vedných odborov prispôsobené detskému čitateľovi. Pre dospelých používateľov a študentov stredných a vysokých škôl sme zabezpečili knižný fond z oblasti sociológie, psychológie, pedagogiky, ekonomiky, medicíny, manažmentu, rôzne encyklopédie, slovníky, knihy populárno-náučné i všeobecného zamerania. Tento fond poslúži pri ich ďalšom vzdelávaní a rozširovaní vedomosti, ako aj pri využití voľného času. Keďže finančné prostriedky na nákup kníh  z FPU za rok 2020 sme dostali koncom roka 2020 celý nákup sme uskutočnili v prvom polroku 2021.

Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 852 titulov kníh, t.j. 1 106 exemplárov v hodnote 12 000.- €.

Knihy sme kupovali z rôznych vydavateľstiev, prostredníctvom internetových portálov a obchodných zástupcov, ktorí nám poskytli výhodné zľavy. Snažili sme sa nakupovať hospodárne, aby sme mohli  doplniť knižný fond o čo najväčší počet exemplárov. Každá zakúpená publikácia bola opatrená odtlačkom pečiatky s logom FPU a textom ,,zakúpenie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia." Minimálne 20% pridelenej podpory sme využili na nákup kníh vydaných s podporou FPU.

O zakúpených knihách z dotácie čitateľskú verejnosť informujeme a zároveň tieto publikácie propagujeme na výstavkách kníh v priestoroch stacionárnej knižnice a v bibliobuse, kde si používatelia knižnice môžu vybrať z tejto ponuky nových kníh, ale aj prostredníctvom plagátov a informácií v okresných novinách a v časopise Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica a zverejňuje na webovej stránke knižnice www.podduklianskakniznica.ska a na facebooku.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať FONDU NA PODPORU UMENIA, ktorý prispel k obohateniu a k zatraktívneniu nášho knižničného fondu.N.M.