Podduklianska knižnica vo Svidníku

8.mája 697/55, 089 01 Svidník,
kniznicask@podduklianskakniznica.sk

Tel:+421547882192  IČO: 37781154

Napísal: Admin
Kategória:

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2019
KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2018

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2017

 KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2016

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2015

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2014

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2013

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2012

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI ZA ROK 2011

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI PK ZA ROK 2010

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI PK ZA ROK 2009

KOMPLEXNÝ ROZBOR ČINNOSTI PK ZA ROK 2008

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2011

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010

Štatistika za rok 2016

Štatistika za rok 2015

Štatistika za rok 2014

Štatistika za rok 2013

Štatistika za rok 2012

Štatistika za rok 2011

Štatistika za rok 2010

Štatistika za rok 2009

Štatistika za rok 2008

 Zákon o knižniciach 126

 Adresár knižníc v okrese Svidník a Stropkov

 KISMASK automatizácia

 MDT

Metodický pokyn k vyhláške SR č421/2003 Z.z

 Návrh na vyradenie

 Priručka knihovníka malej knižnice

 Elektronizácia malých knižníc

 Protokol o odovzdaní a prevzatí obecnej (školskej) knižnice

 Štatút obecnej knižnice

 Revízia Vyhláška

 Zapisnica z revízie knižničného fondu

 Vzor záznamu o uzavretí prírastkového záznamu

 Vzor záznamu o uzavretí zoznamu úbytkov

 KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE VO SVIDNÍKU

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE VO SVIDNÍKU

PLAGIÁTORSTVO, CITOVANIE LITERATÚRY A AUTORSKÝ ZÁKON

Napísal: Admin
Kategória:

Najstarší údaj viažuci sa na knižnicu je rok 1936 a hovorí o tom, že k 31.12.1936 boli vo Svidníku dve knižnice, a to vo vtedajšom Vyšnom Svidníku knižnica mala 254 kníh a v Nižnom Svidníku 92 kníh. V druhej svetovej vojne obidve knižnice boli úplne zničené, podobne ako v ostatných obciach okresu Svidník a Stropkov, ktoré v r. 1945 tvorili vtedajší región Svidník. Oba okresy (okres Svidník mal 50 obcí, okres Stropkov mal 49 obcí) sa len pomaly zviechali z ťažkých vojnových rán. Popri obnove stavebnej a sociálnej začínala sa aj obnova kultúrna.

Kvalitnejšia kultúrno-osvetová činnosť vo Svidníku sa začala organizovať až v novovzniknutom okrese Svidník od polovice r. 1946, kedy vo Svidníku vznikol Ukrajinský osvetový inšpektorát (UOI). Pôsobil do roku 1949, do vzniku Referátu pre školstvo, osvetu a telovýchovu, do ktorého prešla aj starostlivosť o knižnice, tzv. IV. Referát. Vo Svidníku existovala len jedna putovná a jedna doplnková okresná knižnica, ktorá bola umiestnená na ONV – IV. Referát. Až na základe návrhu osvetového inšpektora Jozefa Strambu rada ONV vo Svidníku na svojom zasadnutí 2.2.1953 navrhla zriadiť Okresnú ľudovú knižnicu vo Svidníku. Táto bola zriadená 1.4.1953 a bola umiestnená v dome Mikuláša Ducára, v ktorom predtým sídlil Zväzarm. Knižnica svoju činnosť začínala pod vedením prvej knihovníčky a zároveň riaditeľky Heleny Masicovej, rodenej Slotovej, veľmi skromne, nielen počtom kníh, ale i vybavením a umiestnením. Jej knižný fond tvorilo 2 300 kníh, s ktorými vstúpila na nepoznanú cestu v knižničnej činnosti - v doplňovaní knižničného fondu, v kultúrno-výchovnej činnosti i metodike. Na jeseň r. 1954 sa knižnica sťahuje do budovy A. Gerberyho do jednej špajzovej miestnosti s počtom 6 134 kníh. Aj napriek nevyhovujúcemu umiestneniu knižnica sa aktivizovala najmä pri požičiavaní kníh. Týždenne dosahovala cca 120 výpožičiek kníh. Po viacerých urgenciách a písomných požiadavkách na vedúcich činiteľov okresu v závere r. 1955 a začiatkom r. 1956 knižnica sa sťahuje na poschodie tej istej budovy, do jednej svetlej miestnosti o rozmeroch 10 x 6 m. Vtedy mala knižnica 5 717 kníh v slovenskom, českom, ukrajinskom a ruskom jazyku. Evidovala 249 čitateľov a 2 640 výpožičiek. V týchto priestoroch knižnica zotrvala do r. 1964. Prijatím Zákona o jednotnej sústave knižníc č. 53/1959 Zb. knižnica dostáva novú tvár a zároveň sa stáva metodickým centrom pre ľudové knižnice v okrese. Šesťdesiate roky pre okres Svidník (ale aj Stropkov) neboli priaznivé. Obidva okresy boli od 1.7.1960 zrušené zákonom č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu. Namiesto okresných knižníc, ktoré boli zrušené, vznikajú miestne ľudové knižnice, ktoré patrili pod okres Bardejov. V roku 1964 sa knižnica presťahovala do Domu kultúry a vzdelávania na poschodie, kde pre svoju činnosť mala vyhradené 3 miestnosti. Pre knižnicu svitli nové časy dňom 1. augusta 1968, kedy došlo k znovuvytvoreniu okresu Svidník, ku ktorému bola pričlenená aj časť regiónu bývalého okresu Stropkov a do jej pôsobnosti spadalo 99 obcí – 99 MĽK a bývalá Okresná knižnica v Stropkove pod vedením Margity Korbovej. K 31.12.1968 knižný fond predstavoval 12 745 kníh, bolo evidovaných 1 002 čitateľov a 19 263 výpožičiek. Podľa štatistiky mesto Svidník evidovalo 5 100 obyvateľov a okres 40 114 obyvateľov. Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov sa začalo s budovaním strediskového systému siete ľudových knižníc. Sedemdesiate roky možno vo vývoji knižnice označiť za roky skvalitňovania knižničných fondov, zintenzívnenia kultúrno-výchovnej činnosti a roky formovania novej štruktúry poskytovaných služieb. V januári 1973 bolo zriadené oddelenie politickej literatúry a v r. 1976 sa zlúčilo s oddelením náučnej literatúry (OPNL). Zároveň plnilo funkciu študovne a čitárne (pre štúdium slúžilo 28 miest). Osemdesiate roky v živote knižnice znamenali ďalší kvalitatívny rozvoj činnosti nielen na úseku základných knižničných služieb, ale i v bibliograficko-dokumentačnej, metodickej, edičnej a materiálno-technickej oblasti. V januári 1982 došlo k zmene riaditeľa knižnice – riaditeľka Helena Masicová odchádza do dôchodku a funkciu riaditeľa prebral Peter Sičák (1982-1991). Prvého januára 1983 bola zriadená centrálna evidencia čitateľov a v priebehu roka rekonštrukčnými prácami sa zveľadil a rozšíril objekt knižnice. V roku 1985 bol v okrese dobudovaný strediskový systém, avšak delimitácia strediskových knižníc do miestnych a mestských kultúrnych stredísk znamenala rozpad strediskového systému. Narastajúci počet obyvateľov v meste, podľa štatistického údaju v r. 1987 mesto Svidník evidovalo 10 173 obyvateľov, si vyžiadal zriadenie pobočky na sídlisku UTRA, ktorá bola slávnostne otvorená v auguste 1987. K jej zrušeniu došlo v r. 1992. Pozitívnym momentom v činnosti knižnice bolo otvorenie hudobného oddelenia koncom roka 1987. Tieto dve udalosti sa pričinili o to, že knižnica v tomto roku zaznamenala nárast čitateľov o 99 (celkom evidovala 2 989 čitateľov) a nárast výpožičiek o 11 243 (celkový počet výpožičiek predstavoval 74 393), oproti roku 1996. Po dohode s Krajskou požičovňou filmov (KPF) v Košiciach v r. 1989 knižnica zaviedla osobitný úsek služieb – požičiavanie videokaziet. Začiatky deväťdesiatych rokov v knižnici boli poznamenané demokratickými zmenami v našej spoločnosti, ktoré sa udiali v novembri 1989. Tieto spoločensko-politické zmeny vyvolali zmeny aj v živote knižnice. V roku 1991 Okresná knižnica vo Svidníku nadobúda právnu subjektivitu a je priamo riadená MK SR. V polovici augusta toho roku riaditeľ Peter Sičák odchádza do dôchodku a do funkcie riaditeľa knižnice bola menovaná Zuzana Sejková. V roku 1992 začala knižnica realizovať automatizačný proces zakúpením 3 počítačov a 2 tlačiarní. V roku 1993 významnými medzníkmi pre knižnicu sa stali dve udalosti a to: nový šat knižnice – presťahovanie knižnice do samostatnej budovy na sídlisku UTRA a jej sprístupnenie verejnosti 27. septembra 1993 a pilotný holandsko-slovenský modelový projekt BIBLIOBUSY, ktorým sa knižnica dostala do celoslovenského povedomia. Cieľom projektu bolo zaviesť novú doplnkovú knižničnú službu do vidieckych oblastí regiónu Svidník za pomoci dvoch bibliobusov - pojazdných knižníc. Projekt bol slávnostne uvedený do života 20. októbra 1993 ako jediný na Slovensku. Vyhodnotenie projektu sa uskutočnilo v r. 1995 na prezentačnom sympóziu s medzinárodnou účasťou. Okrem iných práve týmito dvoma významnými udalosťami Okresná knižnica začala písať novú kapitolu svojich dejín, ktorá sa zároveň spája s automatizáciou knižničnej činnosti, ktorou sa podarilo výrazne zefektívniť výpožičnú a informačnú činnosť knižnice s využitím systému LIBRIS a od roku 1995 aj systému BIBLIS. Koncom roka 1997 pripojením sa na internet zamestnancom knižnice i jej používateľom bola vytvorená možnosť prístupu do celosvetovej počítačovej siete. Aj vďaka týmto udalostiam knižnica v r. 1994 zaznamenala výrazný nárast a to: v počte čitateľov o 3 742 a výpožičiek o 173 461 oproti roku predchádzajúcemu. V rámci transformácie kultúry Okresná knižnica vo Svidníku od 1. júla 1996 stráca právnu subjektivitu a stáva sa špecializovaným odborným útvarom Podduklianskeho kultúrneho centra vo Svidníku pod názvom Podduklianska knižnica vo Svidníku. Zároveň k 24.7.1996 v zmysle zákona NR SR 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy k okresu Svidník bolo pričlenené mesto Giraltovce a 10 obcí z Bardejovského okresu, a tak okres Svidník tvorilo 68 obcí a dve mestá Svidník a Giraltovce. Taktiež vznikol samostatný okres Stropkov so 43 obcami a mestom Stropkov, ktoré boli odčlenené od okresu Svidník. Metodické pôsobenie knižnice bolo rozšírené o pričlenené obecné knižnice k okresu Svidník a naďalej jej táto pôsobnosť ostala pre obecné knižnice v novovytvorenom okrese Stropkov. Zrušením Podduklianskeho kultúrneho centra dňa 1. apríla 1999 Krajský úrad v Prešove zriaďuje Poddukliansku knižnicu vo Svidníku, ktorá získava právnu subjektivitu ako verejná regionálna knižnica univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, metodické, bibliografické a vzdelávacie stredisko knižníc v územnom obvode regiónu (okresov Svidník a Stropkov). Organizuje rôznorodé a zaujímavé podujatia určené všetkým vekovým kategóriám používateľov knižnice, bibliobusov a širokej verejnosti. V roku 2000 v rámci humanizačnej činnosti knižnica zriaďuje pobočku pre obyvateľov Domova dôchodcov. V tom istom roku sa začalo s písaním projektov. V roku 2001 bola zriadená pobočka pre nevidiacich a slabozrakých občanov vďaka odbornej pomoci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Nevidiacim a zrakovo postihnutým občanom sprístupňuje zvukové dokumenty. V rámci knižnično-informačných služieb znevýhodneným používateľom knižnica zabezpečuje donášku kníh do domu. Od 1. apríla 2002 zriaďovateľom Podduklianskej knižnice je Prešovský samosprávny kraj. V tomto roku knižnica nadviazala spoluprácu s Krosnianskou verejnou knižnicou v Krosne, čím prispela k rozšíreniu spolupráce s prihraničným regiónom v Poľsku v rámci Karpatského Euroregiónu. 1. októbra 2002 došlo k zmene vo vedení knižnice. Do funkcie riaditeľa bol menovaný Mgr. Kamil Beňko. 4. júna 2003 sa v knižnici uskutočnili oslavy 50. výročia založenia Okresnej knižnice vo Svidníku. Pri tejto príležitosti knižnica uskutočnila celoslovenský seminár pod názvom Ukrajiniká - rusiniká v slovenskej národnej bibliografii a vydala zborník o histórii a súčasnosti knižnice na CD. Súčasťou sympózia bol kultúry program, ktorý pripravila PK a novovzniknuté hudobné zoskupenie Trio Tropar, ktoré začalo pracovať pri PK. Zároveň pri knižnici začal svoju činnosť aj Klub umeleckého slova. Dňa 15.07.2004 prechádza oddelenie bibliografie na nový informačný systém knižnice VIRTUA z informačného systému BIBLIS. Od roku 2006 je knižnica spoluorganizátorom Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku. V roku 2007 je už celá knižnica zapojená do nového knižnično-informačného systému VIRTUA, do ktorého prešla zo systému LIBRIS. Od 1. októbra 2008 knižnica pristúpila k zníženiu prevádzkovania bibliobusov z dvoch na jeden. Od roku 2010 knižnica vydáva knihovnícke periodikum Poddukliansky knihovník v printovej i elektronickej podobe, ktoré je sprístupnené na webovej stránke knižnice. V roku 2015 bol upravený areál okolia knižnice a bola vybudovaná terasa – letná čitáreň s detským ihriskom, všetko s cieľom vytvoriť príjemné prostredie pre návštevníkov knižnice. V roku 2016 knižnica nadviazala spoluprácu s novovzniknutým Denným stacionárom pre seniorov –Atrium Svidník a Denným stacionárom v Kružlovej, ktorým poskytuje cyklické súbory kníh. Do 1. a 2. ročníka krajskej súťaže Kniha roka PSK, ktorú vyhlásila Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove a Prešovský samosprávny kraj, sa knižnica zapojila v roku 2018 a 2019.

Podduklianska knižnica vo Svidníku je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá plní funkciu okresnej a mestskej knižnice v meste svojho pôsobenia. Knižnica, ako regionálna knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje obecné knižnice, 2 mestské knižnice v regióne, poskytuje metodickú pomoc knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom, spracúva štatistiku o verejných knižniciach v okrese Svidník a Stropkov. Knižnica získava, spracováva, uchováva, ochraňuje univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií. Poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby, a to rešeršné, referenčné, písomné bibliografické, regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú službu, prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu prostredníctvom mobilnej knižnice - bibliobusu v obciach regiónu Svidník (okres Svidník, okres Stropkov). Je členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenskej asociácie knižníc (SAK) a od roku 2019 je zapojená do projektu Banchmarking knižníc.

Knižnica sa zapája do celoslovenských podujatí, ako napr. Týždeň slovenských knižníc, Celé Slovensko číta, Maratón čítania, Deň Prešovského samosprávneho kraja, Noc s Andersenom a ďalších a organizuje vlastné tradičné podujatia, ako napr. Zahrajme sa spolu, Leto s knihou, Pavlovičov literárny Svidník, Kde bolo, tam bolo..., Ja už viem čítať spojené so slávnostným zápisom prvákov do knižnice a ďalšie.

Úspechy, ktoré knižnica dosahovala a dosahuje aj v súčasnosti sú predovšetkým dielom zodpovedného, svedomitého a profesionálneho prístupu k práci tých, ktorí sú tvorcami jej histórie i súčasnosti. Pevne veríme, že Podduklianska knižnica bude naďalej tou inštitúciou, ktorá v prvom rade bude pre občana zdrojom informácií, výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ale i miestom oddychu.

 

 

 

 

 

Napísal: Admin
Kategória:

ROK 2020

11. Palmknihy dodatok - 26.10.2020

10. Zmluva Palmknihy č.175/2020- 26.10.2020

9. Dodatok č.1 zmluva Svop - 26.10.2020

8. Zmluva o poskytnutí dotácie z mesta Svidník č.199/2020 - 15.10.2020

7. Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní - 23.07.2020

6. Zmluva SVOP - 15.06.2020

5. Poistná zmluva - 15.06.2020

4. Poistná zmluva č.78900951 - 04.06.2020

3. Zmluva T-COM 6381- 09.03.2020

2. Zmluva T-COM - 06.03.2020

1. Zmluva dodatok č.3 o nebytových priestorov -  23.01.2020

ROK 2019

23. Zmluva Union poisťovňa - 27.12.2019

22. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.228/2019 - 5.12.2019

21. Zmluva ASO - 02.12.2019

20. Zmluva Telekom - 28.11.2019

19. Zmluva o dielo Karaš

18. Zmluva o dielo Džoganík

17. Zmluva o dielo Lažová

16. Zmluva o dieilo R

15. Zmluva o dielo Varcholová

14. Zmluva o dielo Leľo

13. Zmluva o dielo Šoltés

12. Zmluva o dielo Ivančová

11. Zmluva o dielo Paňko

10. Zmluva o dielo Čižmár

9. Zmluva o dielo Savčak

8. Zmluva - 17.09.2019

7. Zmluva SPP dodatok - 21.06.2019

6. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.19-513-01974 - 11.06.2019

5. Zmluva MK-4115/2019/3.2 - 21.05.2019

4. Dodatok č.1 ku zmluve č.70-000053322PO2012 - 17.04.2019

3. Dohoda o verejnom obstarávaní - 12.04.2019

2. Zmluva o spracovaní osobných údajov GDPR- 22.02.2019

1. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 21.01.2019

ROK 2018

1. Zmluva o dielo č.SK-2018-Z238 - 20.07.2018

2.Zmluva o spracovaní osobných údajov č.SK-2018-Z240 - 20.07.2018

3.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018

4.Dohoda č.18/34/52A/219 - 26.07.2018

5.Dohoda č.18/34/52A/270 - 25.09.2018

6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.208/2018 - 10.10.2018

ROK 2017

1. Dohoda č.23/51/2017

2. Zmluva Jancura

3. Zmluva Kudla

4. Zmluva Bilas

5.Zmluva MK-4188/2017/3.2

6.Zmluva o poskytovaní niektorých činností zdravotnej služby

7.Dohoda číslo 49/§52a/2017

8. Dodatok č.2 - zmluva o dodávke plynu z 20.12.2006

9. Zmluva úrazové poistenie - 29.06.2017

10. Zmluva úrazové poistenie - 31.10.2017

11. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.17-513-02249 + Dodatok č.1 - 9.11.2017

12. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.222/2017

13. Zmluva zverení ďalšieho majetku PSK do správy Podduklianskej knižnice vo Svidníku

14. Dohoda č.12/52a/2017/NP PZ VAOTP-3/SK

15. Zmluva o dielo č.1

16. Mandátna zmluva

ROK 2016

1. Zmluva úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - 4.1.2016

2. Dohoda č.5/ 52a/ 2016/ ŠR/Sk - 24.02.2016

3. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR 2016 MK-4393/2016 - 17.3.2016

4. Dohoda č36/ 52/ 2016/ ŠR/Sk - 25.04.2016

5. Úrazové poistenie - 29.04.2016

6. Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera - 03.05.2016

7. Zmluva o dielo č.1/2016 - 16.05.2016

7. Zmluva Union poistenie - 25.5.2016

8. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.16-613-03026

9. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.215/2016
 
 
ROK 2015

18.Dohoda úrazové poistenie - 1.11.2015

17.Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu - 26.10.2015

16.Dohoda č.73 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 20.10.2015

15.Zmluva havarijné poistenie motorové vozidlo - 14.10.2015

14.Zmluva o predaji motorového vozidla - 14.10.2015

13.Poistenie motorového vozidla  (PZP) Škoda oktávia - 13.10.2015

12.Kúpna zmluva č.Z 201522864_Z - 13.10.2015

11.Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sendys - 22.9.2015

10.Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS3G zo dňa 23.9.2004 - 17.08.2015

9.Zmluva o dielo č.1/2015 - 22.7.2015

8.Zmluva - o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 297/2015/OK

7.Zmluva - Komunálna poisťovňa úrazové poistenie - 1.6.2015

6.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.128/2015 - 25.5.2015

5.Dohoda č.23 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

4.Zmluva o poskytovaní služieb - 1.4.2015

3.Zmluva úrazové poistenie Komunálna poisťovňa

2.Zmluva č.10/& 52a/2015

1.Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb Beňadikovce - 23.1.2015

ROK 2014

11. Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004 - 29.12.2014

10. Dohoda - o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe - 2.12.2014

9. Zmluva - o spracúvaní osobných údajov SNK MARTIN - 25.11.2014

8. Dohoda-úrazové poistenie - 1.11.2014

7. Zmluva-vykonávanie aktivačnej činnosti dobrovoľníckej služby - 30.10.2014

6. Zmluva - pramenitá voda - 28.10.2014

5. Zmluva na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 21.10.2014

4. Zmluva - poskytnutie knižnično-informačných služieb nevidiacim - 09.10.2014

3. Zmluva - úrazové poistenie - 03.10.2014

2. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR č.200/2014/OK - 5.6.2014

1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č. 56/2014

ROK 2013

Zmluva o dielo ENERGOSPOL - Dušan Poperník - 19.11.2013

Dodatok č.10 k Zmluve o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004

Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte KIS3G uzavretej dňa 23.9.2004

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry SR č.387/2013 - 22.08.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry SR č.285/2013 - 27.05.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Svidník č.174/2013 - 10.04.2013

ROK 2012

1.Dohoda o poskytnutí dotácie č.51/2012 Mesta Svidník - 27.02.2012

2.Aktualizácia Obchodných podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Male podnikanie a organizácie - 30.05.2012

3.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.224/2012/OK - 30.05.2012 - dodatok

4.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.254/2012/OK - 30.05.2012

5.Zmluva č.70-000053322PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu,odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách - 05.06.2012

6.Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.377781154/PO849 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov - 13.06.2012

7.Dohoda č.95/§51/2012/Z-SK o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie - 26.06.2012

8.Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle §577 nasl.č. 51/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  - 02.07.2012

9.Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - 09.07.2012

10.Zmluva o poskytnutí knižnično-informačných služieb nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom - 24.09.2012

Napísal: Admin
Kategória:

 

 

 VÝPOŽIČNÝ ČAS PRE ODDELENIE SLUŽIEB ČITATEĽOM:

 

 

PONDELOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

UTOROK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

STREDA: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

ŠTVRTOK: 8,00 hod. - 16,00 hod.

 

PIATOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

SOBOTA: 8,00 hod. - 12,00 hod.

 

 Výpožičný čas pre úsek hudobný a umenovednej literatúry, INTERNET

 

PONDELOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

UTOROK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

STREDA: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

ŠTVRTOK: 8,00 hod. - 16,00 hod.

 

PIATOK: 8,00 hod. - 17,00 hod.

 

SOBOTA: (nepožičiava sa)

Napísal: Admin
Kategória:

Rešeršovanie
(manuál na vypracovanie rešerše
)

 • otvoríme si stránku www.kis3g.sk
 • vľavo sú možnosti vyhľadávania, klikneme na možnosť VŠETKY DOKUMENTY
 • z ponúknutých možností na vyhľadávanie vyberieme možnosť KĽÚČOVÉ SLOVÁ (hľadá aj články z časopisov, aj knihy)
 • v stĺpci NAPÍŠTE, ČO HĽADÁTE zadáme heslá (napr. drogová závislosť) a vedľa v stĺpci KATEGÓRIE vyberieme možnosť, kde sa má to heslo hľadať (či v autorovi, názve, predmete, všade...Najlepšie je si dať buď predmet, alebo všade). Heslá môžeme aj nakombinovať pod seba (napr. v jednom riadku drogová závislosť- predmet a v druhom mládež - predmet)
 • klikneme na možnosť HĽADAŤ
 • po vyhľadaní klikneme na ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
 • zaškrtneme možnosť ZOSTUPNE a klikneme na ZOTRIEDIŤ (záznamy sa nám usporiadajú podľa dátumu vydania od najnovších po najstaršie)
 • všetky záznamy sú v množinách, pričom každá množina obsahuje 10 záznamov
 • záznam, označený zelenou ikonkou je článok z časopisu a záznam, označený červenou ikonkou je kniha
 • zobrazené záznamy sú v skrátenej verzii, ak by sme chceli vedieť niečo viac o konkrétnom zázname , príp. predmetové heslá záznamu, klikneme na možnosť ÚPLNÝ ZÁZNAM (nachádza sa pod farebnou ikonkou)
 • ak sa chceme vrátiť na zoznam záznamov, klikneme na tlačidlo DOZADU (horná lišta)
 • zaškrtneme pre nás vhodné záznamy
 • na konci množiny záznamov klikneme na možnosť ULOŽIŤ REŠERŠ (pod posledným záznamom strany)
 • po uložení môžeme prejsť na ďalšiu množinu záznamov (klikneme na NASLEDUJÚCU MNOŽINU) a opäť si záznamy vyberáme a ukladáme rešerš
 • po ukončení vyhľadávania klikneme na záložku REŠERŠ
 • ukážu sa nám povyberané záznamy, ktoré si môžeme zobraziť buď ako SKRÁTENÝ ZÁZNAM, alebo ako ÚPLNÝ ZÁZNAM (voľba v rozbaľovanej tabuľke), skrátený záznam - bez predmetových hesiel, úplný záznam - s predmetovými heslami
 • zaškrtneme možnosť ULOŽIŤ REŠERŠ, klikneme na ODOSLAŤ
 • zobrazí sa nám hotová rešerš, ktorú si môžeme vytlačiť

                                                           R E Š E R Š

Rešerš je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn bibliografických záznamov

dokumentov alebo ich časti vybraných podľa vecných alebo formálnych hľadísk, ktoré zodpovedajú rešeršnej požiadavke (tematika, časové vymedzenie, jazyk, druhy dokumentov a pod.) Rešerš je vyhľadávanie údajov na istú tému k publikovanej literatúre ako aj súhrn či prehľad týchto údajov.

Výsledkom rešeršnej činnosti je súpis bibliografických záznamov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán) prípadne ročník, číslo, strany v časopise a prípadne i ďalší popis (kľúčové slová, abstrakt). Pri vypĺňaní objednávky je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Môže ísť o synonymá, zaužívané termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že máte záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť kľúčové slová v požadovanom jazyku.

Rešerš je iba sekundárna informácia o literatúre – dá Vám informáciu o tom, aká literatúra na danú tému existuje. Nehovorí o tom, či konkrétne dokumenty máme v našej knižnici!

 

Používateľ Podduklianskej knižnice môže požiadať o poskytnutie tejto služby:

 • osobne v knižnici
 • vyplnením formuláru Objednávka rešerše, ktorý je potrebné zaslať e mailom

Rešeršér spracuje rešerš v poradí, v akom objednávka prišla. Doba spracovania rešerše závisí od počtu objednávok, zvyčajne však nepresiahne dva týždne.