Napísal: Admin
Kategória:

 DOTÁCIA Z ROZPOČTU MESTA SVIDNÍK ROK 2020

Základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu je budovanie kvalitného knižničného fondu. Knižnica je jediným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva.

 

  

Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie vo vedomostnej spoločnosti, sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana. Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Svidník bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v Podduklianskej knižnici vo Svidníku v doplňovaní knižničných fondov pre našich používateľov. Knižný fond zakúpený z poskytnutej dotácie je umiestnený v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v bibliobuse. Pri nákupe tohto fondu sme brali do úvahy všetky vekové kategórie našich čitateľov a to deti, mládež, študentov a dospelých. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 14 titulov kníh, t.j. 23 exemplárov v hodnote 200.- €. Knižný fond bude všetkým našich čitateľom slúžiť pri ich ďalšom vzdelávaní, ale hlavne pri trávení voľného času, pretože našim hlavným cieľom sú spokojní používatelia knižnice, kvalitný knižničný fond, zvyšovanie počtu nových čitateľov a výpožičiek. O zakúpených knihách z dotácie rozpočtu mesta Svidník budeme čitateľskú verejnosť informovať a zároveň tieto publikácie propagovať v miestnej regionálnej tlači a to v týždenníku Podduklianske novinky v rubrike Kniha, ktorá zaujme, na výstavkách kníh v priestoroch knižnice, kde si budú môcť používatelia knižnice vybrať z tejto ponuky nových kníh a na webovej stránke Podduklianskej knižnice www.podduklianskakniznica.sk, kde sú uverejnené tituly zakúpených kníh.