VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE Z FONDU NA PODPORU UMENIA

 „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča rok 2019

Pri príležitosti 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča, spisovateľa, kňaza, pedagóga, kultúrno-osvetového dejateľa, ktorý vyše 36 rokov pôsobil vo Svidníku, kde je aj pochovaný, Podduklianska knižnica vo Svidníku pripravila sympózium, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu pod názvom „Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča.

Sympózium sa uskutočnilo 19.9.2019. Na sympóziu odzneli prednášky lektorov, ktoré sa tykali života a tvorby A. Pavloviča, genealógie rodiny, jeho pôsobenie vo Svidníku, jeho boj za duchovnú identitu karpatských Rusínov. Bola predstavená aj jeho literárna tvorba, najmä poézia, ale aj jeho vzťah a kontakty s významnými slovenskými národovcami a spisovateľmi 19. storočia. Bol predstavený aj ako zberateľ ľudovej slovesnosti a ľudových piesní, ako národný buditeľ Rusínov a ako čestný občan mesta Svidník in memoriam. Tomuto podujatiu predchádzalo vyhlásenie a realizácia literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe pre deti, mládež a dospelých pod názvom Pavlovičov literárny Svidník. V júni 2019 literárne práce zhodnotila a víťazov vyhlásila štvorčlenná odborná porota. Prednášky jednotlivých lektorov, ktoré odzneli na sympóziu, ako aj víťazné práce z literárnej súťaže, boli uverejnené v zborníku, ktorý bol vydaný pri tejto príležitosti. Tento zborník dostali všetci účastníci sympózia a víťazi literárnej súťaže. Zborník sa môže využiť aj v rámci edukácie ako metodický a študijný materiál pre základné a stredné školy a poslúži aj ostatným záujemcom.

Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktorý nám poskytol dotáciu v grantovom systéme na uskutočnenie tohto sympózia.

N.M.